ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ

Όσοι έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας, κατόπιν σχετικής δημόσιας πρόσκλησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής σε σχολική δομή στην οποία πραγματοποιείται Τάξη Μαθητείας στην ειδικότητά τους. Στη δημόσια πρόσκληση θα περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες: υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών, κατάρτισης προσωρινού πίνακα κατάταξης, υποβολής ενστάσεων και κατάρτισης οριστικού πίνακα κατάταξης καθώς και οι αντίστοιχες προθεσμίες.

Ο υποψήφιος μαθητευόμενος υποβάλλει την αίτηση του και καταθέτει τα δικαιολογητικά του στην εκπαιδευτική δομή που θα υλοποιήσει την Τάξη Μαθητείας