ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

Μετά την οριστικοποίηση των σχολείων που θα φιλοξενήσουν τμήματα μαθητείας και τις ειδικότητες που θα έχει το κάθε σχολείο, θα πρέπει να ξεκινήσει η υλοποίηση της τάξης μαθητείας.

Η τάξη μαθητείας πρέπει να ξεκινάει κάθε σχολικό έτος εντός Οκτωβρίου.

Το ΕΠΑ.Λ. δημιουργεί ξεχωριστό Μητρώο για την Τάξη Μαθητείας με καρτέλα για τον κάθε μαθητευόμενο ανά τμήμα.

Για να ολοκληρωθεί η δημιουργία τμήματος μαθητείας πρέπει ο κάθε μαθητευόμενος να συνυπογράψει σύμβαση μαθητείας (την οποία του χορηγεί η σχολική μονάδα) με την επιχείρηση που θα τον υποδεχθεί. Στη συνέχεια ο μαθητευόμενος προσκομίζει τη σύμβαση μαθητείας στη σχολική μονάδα για να θεωρηθεί από τον Διευθυντή.

Ο κάθε μαθητευόμενος για να ξεκινήσει το πρόγραμμα μαθητείας πρέπει να έχει καταχωριστεί από την επιχείρηση στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας.

Το εργαστηριακό μάθημα θα διεξάγεται με βάση το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) κάθε ειδικότητας που θα αποσταλεί στα σχολεία.

Σημαντικό στοιχείο του ρόλου του εκπαιδευτικών που θα αναλάβουν την τάξη μαθητείας θα είναι η ανατροφοδότηση και υποστήριξη των μαθητευομένων ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις που προκύπτουν (αποκλειστικά για θέματα εντός Προγράμματος Σπουδών) κατά την εφαρμογή της μαθητείας στο χώρο εργασίας. Επιπρόσθετα είναι σημαντικό να μεταφέρουν νέες γνώσεις και εμπειρίες από τους χώρους εργασίας στους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς και μαθητές του ΕΠΑΛ.

Τα ΠΣ της Μαθητείας είναι συμβατά με τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών κάθε ειδικότητας, αλλά περιλαμβάνουν και ένα ευέλικτο τμήμα με στόχο την μέγιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων κάθε επιχείρησης ή κλαδικής ή τοπικής δυνατότητας, μέσω ειδικών έργων (projects) που καθορίζονται σε τοπικό ή κλαδικό επίπεδο ή ακόμη και σε επίπεδο επιχείρησης